Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

RODO

Środa 24.07.2019

RODO

Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta nr 1 jest Dyrektor Szkoły.
 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w  Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie przy ul. Romualda Traugutta nr 1 - Panią Magdaleną Zagozda za pomocą adresu e-mail: doradcaido@gmail.com, lub pisemnie na adres Administratora danych.

 1. Celem przetwarzania danych jest:
    1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań, wynikających wprost z przepisów prawa i zadań określonych zadaniami statutowymi placówki.
    2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
    3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania:
    1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe,
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 4. Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 6. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 7. oraz akty wykonawcze do w/w ustaw,
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy szczegółowe lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
    1. Przysługuje Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:
     • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
     • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
    1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę do przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe, lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
    2. W przypadku gdy, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dobrowolnego podjęcia decyzji,
 2. cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
 1. Odbiorcy danych osobowych
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, , a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich/Organizacji Międzynarodowych

Administrator zamierza przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej                                     i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie                          ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Harmonogram przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły:
  poniedziałek 12.00-14.00
  wtorek 12.00-14.00
  piątek 12.00-14.00


  Termin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rodziców:
  poniedziałek 14.00-15.00

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć