Organ prowadzący szkołę Powiat Zgierski.

Piątek 23.02.2018

Dla gimnazjalistów

Akty prawne dot. rekrutacji.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 marca 2017r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum, czteroletniego technikum  i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
 3. Zarządzenie nr 12/2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018r.  w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych-trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, w wojewódźtwie łódzkim. http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/02/zarz12_2018.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 23/2016/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie

z dnia 25 kwietnia 2017r.

w sprawie zasad rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 w   I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego  I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2017r., poz.59), Ustawą z dnia  z dnia 14 grudnia 2017r. przepisy wprowadzające ustawę-Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60), Rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r. poz. 586),Rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postepowania  rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  (Dz. U z 2017r., poz. 610) oraz Zarządzenia Nr 26/2017 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych,  w województwie łódzkim, dyrektor  informuje:

 

§ 1

Szkoła prowadzi nabór w formie elektronicznej.

 

§ 2

Oceny z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego:

 

Nazwa oddziału

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

politechniczna

język polski*

matematyka*

język obcy (na korzyść ucznia)

Informatyka

prawniczo - filmowa

język polski*

matematyka*

język obcy (na korzyść ucznia)

historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia)

medyczna

język polski*

matematyka*

język obcy (na korzyść ucznia)

biologia lub chemia (na korzyść ucznia)

*zgodnie z art. 367 ustawy z dnia 14 grudnia  2016r. przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60) oraz art. 135 Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r (DZ. U. z 2017r. poz. 59)

 

§ 3

 

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2.

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

4. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium ustawy, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

6. 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

1) celującym – przyznaje się 20 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

 Terminy obowiązujące podczas rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego:

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (tylko w szkole pierwszego wyboru)

od dnia 22 maja 2017r. do dnia 21 czerwca 2017r. godz. 12.00

od dnia 12 lipca 2017r. godz. 12.00 do dnia 14 lipca 2017r. godz. 12.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 23 czerwca 2017r. do dnia 27 czerwca 2017r. godz. 12.00

-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów

od dnia 29 czerwca 2017r. godz. 12.00 do dnia 30 czerwca 2016r.

do dnia 17 lipca 2017r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu 4 lipca 2017r. do godz. 12.00

w dniu 7 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od dnia 3 lipca 2017r. godz. 12 do dnia 10 lipca 2017r. godz. 12.00

od dnia 8 sierpnia 2017r. godz. 12.00 do dnia 10 sierpnia 2017r. godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

w dniu 11 lipca 2017r. do godz. 12.00

w dniu 11 sierpnia 2017r. do godz. 12.00

 

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
  95-035 Ozorków, ul. Romualda Traugutta nr 1
  e-mial: zsosekretariat@lo-ozorkow.pl

  Dyrektor szkoły przyjmuje interesantów:
  poniedziałek- 13.00-15.00
  piątek- 13.00-14.30

  Sekretariat czynny:
  poniedziałek-piątek : 7.00-16.00
 • (+42) 718-93-50 fax (+42) 718-93-50

Galeria zdjęć