Dzisiaj jest

Regulamin naboru

Regulamin naboru do klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”
w I Liceum Ogólnokształcącym im Stefana Żeromskiego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. 134 oraz art. 154 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 r. poz. 910)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 493 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020r., poz. 1389)
 5. Komunikat MEiN z dnia 28 stycznia 2021r. o terminach postępowania rekrutacyjnego i terminach składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 • Postępowanie rekrutacyjne rozpocznie się 17 maja 2021 r. i odbywać się będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 • Limit miejsc do klasy – 15 uczniów.
 • Minimalny próg punktowy - 150 punktów.
 • W przypadku braku kandydatów z wymaganym minimalnym progiem punktowym – 150 punktów, będzie możliwość rekrutacji dla kandydatów, którzy osiągną niższy próg punktowy, pod warunkiem, że na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą mieli ocenę co najmniej dobrą z matematyki i co najmniej bardzo dobrą z informatyki.
 • Zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  • język polski,
  • język angielski
  • matematyka
  • informatyka
 • Na etapie rekrutacji zasadniczej obowiązują następujące kryteria:
 • Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty (wynik przedstawiony w procentach) z:

-  języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35

-  języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

 • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i informatyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- celujący – 18 punktów

- bardzo dobry – 17 punktów

- dobry –14 punktów

- dostateczny – 8 punktów

- dopuszczający – 2 punkty

 • Świadectwo ukończenia szkoły   podstawowej   z   wyróżnieniem –   7 punktów.
 • Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

- Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

- Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

-  tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

-  tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

-  tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

- Zawody   wiedzy   będące   konkursem   o   zasięgu   wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

-  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

-  dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

-  dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

- Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

- dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty

- Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

-  międzynarodowym – 4 punkty

-  krajowym – 3 punkty

-  wojewódzkim – 2 punkty

-  powiatowym – 1 punkt

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 • Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na    świadectwie    ukończenia    szkoły    podstawowej w przypadku   osób   zwolnionych   z   obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

- za ocenę celującą po 35 punktów

- za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów

- za ocenę dobrą po 25 punktów

- za ocenę dostateczną po 15 punktów

- za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Przeliczanie   na   punkty   ocen   języka obcego nowożytnego:

- za ocenę celującą – 30 punktów

- za ocenę bardzo dobrą – 25 punktów

- za ocenę dobrą – 20 punktów

- za ocenę dostateczną – 10 punktów

- za ocenę dopuszczającą – 5 punktów

 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz informatyki i języka angielskiego
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

- uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim    tytułem    w    zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych   przez   kuratora   oświaty   albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły

- osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej   poradni   psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna


I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego

95-035 Ozorków,
ul. R. Traugutta 1

+48 (42) 718-93-50

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.